งบแสดงฐานะทางการเงิน
     
งบแสดงฐานะทางการเงิน ประกาศ รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน ประจำงวดปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
   
 
   

 

    เทศบาลตำบลเขาพระ รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน ประจำงวดปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ตามพระราชบัญญัติ วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 หมวด 4 การบัญี การรายงาน และการตรวจสอบ มาตรา 72 

 

    รายละเอียดตามเอกสารดาวน์โหลด

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 03 มีนาคม 2563